Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4.5 Milyon Kişiye Müjde
Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Onaylandı!
Sosyal Sigortalar ve GSS ile ilgili beklenen kanunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı. Yeni kanunla birlikte bir yenilik söz konusu. İşte bu söz konusu değişiklikle ilgili SGK ‘dan yapılan açıklama:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Sosyal Güvenlik sisteminde köklü değişiklikler içeren düzenlemeden yaklaşık 4.5
milyon kişi yararlanacak.
İşte Kanunun ayrıntıları..
Kamuda Çalışan Emekliler İçin “Yazılı Müracaat Şartı” Kaldırıldı
Emekli olduktan sonra Kamuya ait veya kamu ortaklığı bulunan bir işte çalışanların
aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. Düzenlemeyle kesilmesi gereken aylıkların, tekrar
başlatılması için gerekli olan yazılı talep şartı kaldırılmakta, bu şekilde kamuda işe
başlama tarihi ile yazılı talep tarihi arasındaki aylığın değil sadece kamuda fiili olarak
çalışılan döneme ait aylığın kesilmesi ve borç çıkarılması sağlanacaktır.
Lise Öğrencilerine İlave 120 Gün Sağlık Hizmeti Ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alan veya yetim aylığı alan erkek çocukların liseyi bitirdikleri tarihten itibaren 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanacaktır. Bu şekilde liseyi bitirip üniversiteyi kazanan erkek çocukların Haziran-Ekim ayı arasında gelir testine girmeden sağlıktan faydalanmaları sağlanarak
yaşanan mağduriyetler önlenecektir.

Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Şehit Yakınları İle Gaziler Sevksiz Özel Hastaneye Gidebilecek

İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ve eşleri; güvenlik ve asayiş görevleri
nedeniyle vazife malulü olanlar ve hak sahipleri ile harp malulü olanlar ve bunların hak
sahiplerinin özel hastanelerden fark ödemeden yararlanmaları için gerekli olan kamu
hastanelerinden sevk şartı kaldırılmıştır. Böylece, şehit yakınları ve gaziler doğrudan özel
hastaneye gidebilecek ve herhangi bir fark ödemeyecektir.
Basamak İntibakından Kaynaklanan Sürpriz Borçlara Son Veriliyor
Yapılan düzenleme ile esnaf ve tarım Bağ-Kur’luların Bağ-Kur’a ilk defa kayıt
oldukları tarihteki basamaklarının esas alınması sağlanacaktır. Bu şekilde ilk kayıttan
önce SSK veya Emekli Sandığı çalışmaları olanların başlangıç basamağının değişmesi ve
sigortalılarımıza emeklilik aşamasında sürpriz borçlar çıkması önlenecektir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi ve Yersiz Olarak Ödenen Aylıklar Yapılandırılıyor SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığından emekli olup da ticari faaliyet yürütmesi nedeniyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek prim borçları ile SSK, Bağ-Kur,Emekli Sandığından emekli olduktan sonra kamuya ait bir işte çalıştığı için aylıkları kesilmesi gerekenlerden bildirim yapılmadığı için aylıkları ödenmeye devam edilen ve bu durumu sonradan tespit edilerek çıkarılan borçların 6111 sayılı Kanuna göre yeniden
yapılandırılacak. Bu düzenlemeyle birlikte söz konusu borçlar taksitler halinde
ödenebilecektir.

Esnafların Temsilcisi SGK Yönetim Kurulunda Yer Alacak

SGK Yönetim Kurulunda, esnafların da temsil edilmesini sağlamak için SGK Genel
Kurulunun yapısında değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile sayıları 1,9 milyonu bulan
esnafların temsilcisinin de SGK Yönetim Kurulunda yer alması sağlandı.
Yersiz Sağlık Hizmeti Alanlara Af Kendi sigortalılığı bulunduğu halde ana-baba veya çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlara 2012/Ocak ayına kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilmektedir. Bu kapsamda özellikle 4/b
sigortalılarından prim borcu nedeniyle sağlıktan yararlanamayacak olup da başka bir
yakınının üzerinden sağlık yardımlarını alanlar bulunmaktadır. 2012 Ocak ayında SGK’nın
sağlık provizyon ve aktivasyon sistemi (SPAS) devreye girdiğinden, bu tarihten sonra
artık bütün sistemler karşılıklı birbirini gördüğü için bu şekilde başkasının üzerinden
yararlanma olamayacaktır.

SGK’YA 3970 Kadro

Şu anda 32 bin kadrosu bulunan SGK, bu kadronun ancak 25 binini
kullanabilmektedir. Yapılan düzenleme ile bu kadrolar kullanılabilir hale getirilerek 3970
kadronun kullanılmasına imkân verilerek, SGK’nın ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacı
giderilmektedir.

Gazeteci ve Milletvekillerine Yıpranma

5510 sayılı Kanunun “Fiili hizmet süresi zammı” başlıklı 40’ıncı maddesinde yapılan
düzenleme ile;
– Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Katı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak
suretiyle fiilen çalışanlar,
– Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi
olmak suretiyle, haber hizmetinde fiilen çalışanlar,
– Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlar,
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil edilerek, belirtilen işyerlerinde
çalışılan her 360 günlük hizmet karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili
hizmet verilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci madde ile de fiili hizmet süresi
zammı kapsamına alınanların 2008 Ekim ayı başından yapılan düzenlemenin yürürlüğegireceği tarihi takip eden aybaşına kadar geçen sürelerinin de fiili hizmet süresi zammı
kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile basın mesleğinde çalışanların, 2008 Ekim ayından sonra
basında geçen hizmetlerinin 1/4’ü, 5 yılı geçmemek kaydıyla prim ödeme gün sayılarına
ilave edilecek, bu işlerde en az 3600 gün çalışmış olan gazetecinin gün sayısına ilave
edilen sürenin yarısı da emekli olmaları için aranan yaş hadlerinden indirilecektir.
Diğer bir ifade fiili hizmet kapsamında 10 yıl çalışan ile gazeteci 1 yıl 3 ay, 20 yıl
çalışan gazeteci ise 2,5 yıl daha erken emekli olabilecektir.
Milletvekillerine yönelik yapılan düzenleme ile de 5 yılı geçmemek üzere her 360
günlük hizmet karışlığında 90 günlük sürenin toplam hizmet süresine eklenmesi ve prim
ödeme gün sayısına eklenen ilave sürenin tamamının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi
sağlanmıştır. Yaş haddi indiriminden yararlanılabilmesi için aranılan staj süresi
uygulamasından milletvekilleri muaf tutulmuştur.
Örneğin, 4 yıl yasama organı üyeliği bulunan milletvekilinin toplam hizmet süresi 5
yıl kabul edilecek ve hizmet süresine eklenen 1 yılın tamamı da emekli olunabilmesi için
aranan yaş hadlerinden indirilecektir.

Yasama organı üyeleri de geçici 48 inci madde kapsamında 2008 Ekim ayından
sonraki süreleri de fiili hizmet kapsamında değerlendirilecektir.
Gerek yasama organı üyeleri, gerekse gazeteciler tasarı ile Kanuna eklenen geçici
48 inci madde kapsamında 2008 Ekim ayı başından sonra geçen sürelerin prim farklarını
6 aylık süre içinde ödemeleri kaydıyla bu süreleri de fiili hizmet kapsamında
değerlendirilmiş olacaktır.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Milletvekillerine Emeklilik

5510 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinde yapılan değişiklik ile de 24. Dönemmilletvekili seçimleri öncesinde SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan milletvekillerine kanunun
yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle 2 yıllık bekleme şartı aranmaksızın
milletvekilliğinden emekli olma imkânı verilerek, devlet memuru emeklisi olarak seçilen
milletvekilleri ile eşitlik sağlanmıştır. Ancak bu düzenleme geçici madde olduğu için
sadece 24. Dönemi kapsamakta olup, 25. Dönem ve sonraki dönemlerde milletvekili
seçilenler mutlaka 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra milletvekili emeklisi olacaklardır.
Kısa Vadeli Sigorta Prim oranları Sabitlendi 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %1 ila 6,5 arasında değişmekte idi. 81 inci maddede yapılan değişiklik ile kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlenmiş ve bu oranı %1,5’a indirmeye ve %2,5’a
çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu şekilde işyeri tehlike sınıf ve derecesinin
belirlenmesi konusundaki birçok bürokratik işlem ve yaşanan ihtilaflar son bulacaktır.
Ayrıca muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi ve Türkiye
genelinde tek işyeri sicil numarası uygulamasına geçilmesinin önündeki engeller
kaldırılmıştır. Yapılan sabitlemeye paralel olarak artık uygulanma kabiliyeti kalmayan
işyeri tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili 5510 sayılı Kanunun 83 ve 84’üncü maddeleri mülga edilmiştir.

1 Comment

Yorum Bırak

Your email address will not be published.


*